KONKURS: ZAPROJEKTUJ I WYGRAJ 50 KUBKÓW EMALIOANYCH DLA SWOJEJ KAWIARNI LUB RESTAURACJI

1. DESIGN YOUR MUG

Na początku wybierz kolor kubka, na którym ma pojawić się twoja grafika:

Biały

Jasnokremowy

Szary

Morelowy

Morski

Czarny

Stwórz czarujący projekt kubka, używając trzech kolorów z naszej Palety kolorów grafik. Użyj Szkicu Kubka Quick Offer.

2. WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE

Prześlij swój projekt na adres emalco@emalco.com w formacie wektorowym (AI, PDF lub EPS), z dowolnymi czcionkami zamienionymi na krzywe. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z projektowaniem graficznym, nie martw się – możesz przesłać nam swoją grafikę w innym, dowolnym formacie. Prosimy wpisać temat wiadomości e-mail „Design Contest: Cafes&Restaurants”. Pamiętaj, że do końca kwietnia 2024 r. możesz zgłosić tylko jeden projekt

3. CZEKAJ NA WYNIKI

Nasz zespół przeanalizuje projekty i ogłosi zwycięzcę w maju 2024 r. Wybrana osoba otrzyma 50 customowych kubków emaliowanych w czerwcu 2024 r.!

4. DOŁĄCZ DO NAS NA INSTAGRAMIE

Nie zapomnij zaobserwować nas na Instagramie @emalcoenamelware i pod postem konkursowym oznaczyć znajomych, którzy podzielają Twoje zainteresowanie konkursem.
Poniżej znajdziecie post konkursowy:

REGULAMIN

§1.

ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „Zaprojektuj i wygraj”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Emalco Enamelware Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Młynarskiej 13/11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Sądu Administracyjnego Rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000764890, NIP 8212661242.

§2.

CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 4 kwietnia 2024 r.

2. W konkursie mogą brać udział pełnoletni uczestnicy w terminie od 4 kwietnia 2024 r., godz. 16:00 CET do 30 kwietnia 2024 r., godz. 23:59:59 CET, za pośrednictwem adresu e-mail emalco@emalco.com.

3. Rozstrzygnięcie konkursu, w tym ogłoszenie zwycięzców konkursu, zostanie opublikowane na Facebooku i Instagramie na oficjalnych profilach Emalco Enamelware nie później niż 31 maja 2024 r. o godzinie 23:59:59 CET.

4. Za przeprowadzenie i zarządzanie konkursem odpowiedzialny jest Organizator.

5. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919-921 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§3.

UCZESTNICY

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba/firma związane z branżą kawiarnianą lub restauracyjną, która w dniu przesłania zgłoszenia do konkursu jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§4.

ZADANIE KONKURSOWE

1. Konkurs przeznaczony jest dla kawiarni/restauracji.

2. Udział w konkursie wymaga wykonania zadania konkursowego, które polega na wykonaniu grafiki przy użyciu legalnych narzędzi. Zadanie konkursowe powinno zawierać plik w formacie AI, utworzony w dowolnym legalnym programie i/lub narzędziu, z którego uczestnik ma prawo korzystać w konkursie. W konkursie będą akceptowane także zgłoszenia w innych formatach. Może to być grafika wykonana ręcznie dowolnym narzędziem. Praca powinna zawierać maksymalnie trzy kolory z palety Design Colors dostępnej tutaj. Skorzystaj ze szkicu kubka Quick Offer.

3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do dostarczenia na żądanie Organizatora plików źródłowych (produkcyjnych) potwierdzających ich autorstwo.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego.

5. Prace konkursowe nie mogą w żaden sposób:

  • łamać obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
  • naruszać praw osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej),
  • Dyskryminować ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię lub nawoływać do przemocy,
  • Zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub pornograficzych,
  • Naruszać innych postanowień Regulaminu lub zostaną złożone po terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§5.

AWARDS

1. Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana następująca nagroda rzeczowa: 50 sztuk kubków emaliowanych z grafiką konkursową wyprodukowane przez Organizatora. Zwycięzcę wyłoni Jury (w składzie Anna Brzozowska i Waldemar Brzozowski), które oceni prace według następujących kryteriów:

  • Kryteria formalne: zgodność przesłanej grafiki z Regulaminem i złożenie pliku w określonym terminie,
  • Kryteria realizacji: oryginalność i kreatywność.

Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres podany przez zwycięzcę konkursu na koszt Emalco Enamelware. Nagroda niepieniężna nie podlega wymianie na inną nagrodę lub jej ekwiwalent pieniężny.

§6.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe uczestników, w zakresie, w jakim stanowią one dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119, s. 1) (dalej „RODO”), przetwarzane są wyłącznie w celu w celach określonych w Regulaminie, tj. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu i podlegają ochronie przewidzianej przepisami RODO.

2. Administratorem danych jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

§7.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Uczestnik przesyłając Organizatorowi zadanie konkursowe oświadcza, że posiada pełne prawa do tej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone. Potwierdza, że są wyłącznym autorem rozwiązania i że stanowi ono jego własne dzieło twórcze. Złożenie zadania konkursowego Organizatorowi nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że zadanie konkursowe nie stanowi rozwinięcia, adaptacji lub modyfikacji cudzej pracy.

2. Uczestnik z chwilą otrzymania  zadania konkursowego udziela Organizatorowi prawa do korzystania i zarządzania rozwiązaniem zadania konkursowego lub jego treścią w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu, promocją oraz realizacją wszelkich założeń, bez żadnych dodatkowych odszkodowanie. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac konkursowych w mediach społecznościowych Emalco w trakcie trwania konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizator zastrzega sobie także prawo do publikacji zdjęć zwycięskich kubków w ramach nagrody konkursowej. Udział w konkursie oznacza jednoznaczną akceptację i przestrzeganie jego Regulaminu.

3. Zwycięzca konkursu musi:
Oznaczać naszą firmę (@emalcoenamelware) w mediach społecznościowych podczas promowania i sprzedaży kubków.
Umieść informacje o producencie na karcie produktu w miejscu sprzedaży.

 

4. Klauzula Informacji o Prywatności wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wait! Before You Go...

We’d love to understand what could make your experience better. Could you please tell us why you’re leaving?

This site uses cookies to provide level-level services. By continuing to use the pages, you agree to their use. To get ready more click here.